در امتداد سایه ها

با هم میخوانیم قسمتی از اپیزود هشتم پادکست رادیو اسموک به اسم : در امتداد سایه ها بر خلاف تمام کسانی که ، فعل رفتن را صرف کردند… تو اما …‌ چمدان به دست آمدی… گفتی برایت سوغاتی آورده ام..‌ چمدانت را باز کردی، درونش همه چیزهای لازم برای زنده شدن بود، عشق،آرامش، بذر امید..و… […]